سايت دوزبانه نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : دوشنبه 29 بهمن 1397
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2
آخرین شماره مجله

روند تاریخی نمایشگاه ITMA در اروپـا

تعداد بازدید : 61
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
نمایشــگاه ایتمــا کــه در دنیــا بــه عنــوان المپیـک نمایشگاه‌های ماشــین آلات نســاجی شــهرت دارد و به عنــوان یــک رویـداد شـاخص، از قدمـت افـزون بـر نیم قــرن در نمایــش آخریــن ســخت‌افزارها و نرم افزارهــای ســاخته شــده بــرای تک تــک فرآیندهــای تولیــد در صنعــت نســاجی برخوردارســت.

بانــی نمایشــگاه ایتمــا، کمیتــه ماشین ســازان اروپــا متشــکل از انجمن هــای ماشین ســازان کشــورهای؛ بلژیــک، فرانســه، آلمــان، ایتالیــا، هلنــد، اسـپانیا، سـوئد، سـوئیس وانگلسـتان بوده لیکــن برگــزاری آن طــی چنــددوره اخیــر بــه موسســه International MP ســپرده شــده کــه تشــکیالتی حرفــه در زمینــه برگــزاری نمایشــگاه و کنفرانــس اســت به طوری کــه دو ســال متوالــی 2001 و 2002 موفـق شـد تـا جایـزه Enterprise50 را بـه خـود اختصـاص دهـد.

 

قابـل ذکـر اینکـه International MP تاکنــون برگــزاری بیــش از300 رویــداد عمــده را در ســطح داخلــی و بین المللــی درکارنامــه خــود بــه ثبــت رســانیده، درعیــن حــال از ســال 2008 در برگـزاری ایتمـای آسـیا و CITME همــکاری داشــته اســت.


به گزارش  سایت نساجی امروز، بــه هرتقدیــر CEMATEX یــا انجمــن ماشین ســازان اروپــا بنیان گــذار ایتمــا محســوب می گــردد کــه مشــتمل بــر انجمن هــای ماشین ســازان از ٩ کشــور اروپــا در اقتصــاد بــازار آزاد اســت. ایــن انجمن هــا بــه ترتیــب؛ SYMATEX بلژیـک، UCMTF فرانسـه، VDMA آلمان، ACIMIT ایتالیـا، GTM هلنـد، AMTEX اســپانیا، TIMAS ســوئد، Swissmem ســوئیس و BTMA انگلســتان هســتند

 

ایتما بارسلونا 2011 22 تــا 29 ســپتامبر شــهر توریســتی بارســلونا میزبــان ایتمــا بــود. شــصتمین ســال تولــد ایتمــا، اوج درخشــش بزرگتریــن نمایشــگاه ماشــین‌آلات نسـاجی بـود، رویـدادی کـه از سـال 1951 تـا حـال بــا کســب توفیقــات برجســته، در جایــگاه پیــش قــراول قافلــه ارائه‌دهنــدگان نــوآوری نشســته و الهــام بخــش فعــالان عرصــه نســاجی گشــته اســت.  بــه نشــانه پاسداشــت ایــن رویــداد ویــژه، CEMATEX صاحــب اصلــی ایــن نمایشــگاه، بــا لحــاظ نمــودن جلــوه‌ای تــازه، یعنــی «شــش دهــه مشــوق نــوآوری»، بــار دیگــر لوگــوی آن را طراحــی نمـود.

 

لوگـوی شـصت سـالگی ایتمـا، شـامل لوگوی نمایشـگاه بـه عـلاوه سـمبل عـددی «60 »بـود. بـر اســاس آمــار، ایتمــا از ســوی بیــش از 100هــزار بازدیدکننــده از 138 کشــور جهــان مورداســتقبال قــرار گرفــت.  

 

جامعه متخصصین نساجی ایران و مجله نساجی امروز پس از برگزاری موفق  بزرگترین تورهای نمایشگاه‌های ایتما 2011 بارسلون و ایتما 2015 میلان اکنون  تور تخصصی بازدید از نمایشـگاه ایتما 2019 بارسلون را برگزار می‌کنند :     برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
ایتمای بارسلون 2019
ITMA 219 Barcelona
PremiereVision March 2019
LINEXPO